Cơ cấu tổ chức trường Tiểu học Bắc Lũng năm học 2017-2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC LŨNG

NĂM HỌC 2017-2018

1. Chi bộ

            - Bí thư: đ/c Vũ Trí Khôi

            - P.Bí thư: đ/c Nguyễn Trọng Cộng

            - Ủy viên: đ/c Hoàng Văn Ninh

2. Ban giám hiệu

- Hiệu trưởng: Vũ Trí Khôi

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Cộng

- Phó hiệu trưởng: Vũ Trí Tuấn

3. Ban chấp hành công đoàn

- Chủ tịch: Nguyễn Trọng Cộng

  - Phó chủ tịch: Thân Thị Giang

  - Ủy viên:

                        + Đàm Thị Thu Thủy

                        + Nguyễn Thị Ngân

+ Lương Thị Thanh Hiền

4. Ban chấp hành Chi Đoàn

- Bí thư: Phạm Thị Hoa

- Phó bí thư: Ân Thị Quyên

- Ủy viên: Đàm Thị Thu Thủy

5. Tổng phụ trách đội

            - Nguyễn Ngọc Toan

6. Ban thanh tra nhân dân

            - Trưởng ban: Hoàng Văn Ninh

            - Ủy viên:

+ Nguyễn Văn Hiệu

7. Tổ chuyên môn, tổ hành chính

            - Tổ 1:

                        + Tổ trưởng: Phạm Thị Hằng

                        + Tổ phó: Đàm Thị Thu Thủy

            - Tổ 2,3:

                        + Tổ trưởng: Nguyễn Thị Dung

                        + Tổ phó: Nguyễn Thị Khải

            - Tổ 4,5:

                        + Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hiệu

                        + Tổ phó: Nguyễn Thanh Nam

            - Tổ hành chính:

                        + Tổ trưởng: Nguyễn Thị Ngân

                        + Tổ viên: Nguyễn Thị Lương, Ân Thị Quyên

*   Cơ cấu tổ chức của trường TH Bắc Lũng năm học 2017-2018 có tổng số CBGV-NV gồm 38. Trong đó: CBQL: 03; TPTĐ: 01; Hành chính: 03; GV: 31 (trong đó giáo viên văn hóa: 25, giáo viên chuyên: 06).